معلم می ترسید «لحظه دیوانگی» او فاش شود
آدام لوری می گوید از “لحظه دیوانگی و حماقت” پشیمان است

دیدگاهتان را بنویسید