"ما باید تلاش کنیم مکان را بازسازی کنیم. مرکز شهر لی در حال فروپاشی است"
MEN در سراسر منطقه سفر می کند تا دریابد کدام موضوعات محلی رای دهندگان را در انتخابات عمومی مشخص می کند

دیدگاهتان را بنویسید