زوجی که پس از به چالش کشیدن “توهین همجنسگرا هراسی” مورد حمله باند مردان قرار گرفتند
"من انتظار نداشتم چنین اتفاقی بیفتد، مخصوصاً با توجه به اینکه در ماه پراید نیز اتفاق می افتد"

دیدگاهتان را بنویسید