انجمن مسلمانان-یهودی ویدئوی “نفرت انگیز” خاخام را به باد انتقاد گرفت و خواستار اقدام شد
"چنین رفتاری در جامعه ما جایی ندارد"

دیدگاهتان را بنویسید