پلیس سابق می‌گوید شاید جی اسلیتر اصلاً گم نشده باشد زیرا با پایان یافتن تعقیب و گریز تنریف همه چیز به هم نمی‌خورد.
افسر سابق پلیس مت می گوید که جستجو برای جی اسلیتر در تنریف ممکن است به “بازبینی دیگری” نیاز داشته باشد.

دیدگاهتان را بنویسید