ویژگی های تبلیغاتی: "از خانواده ما به خانواده شما" – قصابی های متواضع و خانگی را کشف کنید که بیش از 100 سال تاسیس شده اند و در تابستان امسال غذای روح را تحویل می دهند.
Birtwistle که متعهد به توسعه افراد خود برای ارائه خدمات استثنایی است، بسیار بیشتر از یک قصابی است.

دیدگاهتان را بنویسید