مسجد از کاندیدای انتخابات عمومی خاخام محافظه کار به دلیل اظهارات «یهود ستیزانه» عذرخواهی کرد
خاخام مهمان مسجد بود و با او رفتار ناشایست و بی احترامی شد.

دیدگاهتان را بنویسید