مردی پس از ورود پلیس به یک بن بست ساکت جسد پیدا می شود
افسران بعد از ظهر جمعه به محل حادثه در هاید شتافتند

دیدگاهتان را بنویسید