مادران سالفورد برای زایمان باید کیلومترها سفر کنند… این غیرقابل قبول است.
واحد زایمان شهر اینگلساید از سال 2022 تعطیل می شود.

دیدگاهتان را بنویسید