برج های 28 طبقه جدید می توانند 1500 اتاق دانشجویی در سالفورد ایجاد کنند
طرح قبلی برای بازسازی برج های موجود لغو شد.

دیدگاهتان را بنویسید