من زیاد بسته بندی می کنم – این چمدان کابینی به این معنی است که هرگز برای چمدان دستی Ryanair یا Jet2 جریمه نمی شوم
در حالی که منتظر سوار شدن به پروازم، چه در منچستر و چه در راه خانه، کارکنان خطوط هوایی حتی با وجود پر از لباس، کفش و زیبایی چمدان من، نگاهی به چمدانم نکردند.

دیدگاهتان را بنویسید