“ما در اینجا به اندازه کافی سالن مو و سالن برنزه داریم، به نظر می رسد همین است.”
مغازه ها سال هاست که خالی هستند و مردم محلی از این موضوع خوشحال نیستند

دیدگاهتان را بنویسید