طرفداران فوتبال انگلیس در مورد گلستونبری 2024 تصمیم می گیرند که “حالت بسیار بهتر است”
تماشاگران رویدادهای ناخوشایند در حالی که اقدام در زمین آلمان و اقدام از مزرعه ارزش روز یکشنبه با هم درگیر شدند.

دیدگاهتان را بنویسید