سیدنی مارتین از خیابان تاج گذاری به تسکو در مورد کار دختر سواین قبل از خانواده گفت
این جوان 22 ساله قبلاً در صابون ITV ظاهر شده است که به سادگی به عنوان شخصیت مهم سابرینا آدیبا شناخته می شود.

دیدگاهتان را بنویسید