راه درست: لواس بیستمین سالگرد خود را با تعداد مسافران جشن می گیرد تا امسال به 50 میلیون نفر برسد
سیستم تراموا دوبلین که توسط برخی قبل از راه اندازی آن در سال 2004 حذف شد، منتقدان خود را گیج کرد اما مجبور شد با شورش ها و افزایش رفتارهای ضد اجتماعی مقابله کند.

دیدگاهتان را بنویسید