دلشکستگی مخفی شریل زمانی که حقیقت به خانه می رسد
شریل مادر به پسر خرس است

دیدگاهتان را بنویسید