تفاوتی که به این معنی است که احتمال مرگ زودرس شما سه برابر بیشتر از این مشکل است
“زندگی های بسیار زیادی هنوز به دلیل این بی عدالتی بسیار جوان از دست می روند” – اما دولت آینده چه چیزی می تواند ارائه دهد؟

دیدگاهتان را بنویسید