تحقیقات موازی در مورد ناپدید شدن جی اسلیتر در تنریف وجود دارد … اما پلیس اسپانیا از صحبت در مورد آن خودداری می کند.
گارد مدنی از زمان شروع جستجو گفته است که همه گزینه ها را باز نگه داشته است

دیدگاهتان را بنویسید