«این فقط یک روستا نیست. ما نمی توانیم هزار نفر دیگر را ببریم
مردم محلی نگرانند که Boothstown توسط توسعه های مسکن جدید بلعیده شود

دیدگاهتان را بنویسید