مقامات پارکینگ “ناایمن” را محکوم می کنند زیرا رانندگان از رزرواسیون مرکزی جاده اصلی “به عنوان پارک خودرو” استفاده می کنند
رانندگان ماه هاست که در پارک مرکزی در ترینیتی وی پارک کرده اند

دیدگاهتان را بنویسید