طرفداران گلستونبری در میان یک حضور دیگر در صحنه، پیش بینی هایی برای آخرین پارتی شام انجام می دهند
گروه به رهبری ابیگیل موریس، یکی از موردانتظارترین بازیگرانی بود که در این رویداد بزرگ اجرا کردند.

دیدگاهتان را بنویسید