طرفداران گلاستونبری به مایک اسکینر در خیابان ها می گویند «ایست»
استریت ها شنبه شب روی صحنه دیگر در گلستونبری اجرا کردند

دیدگاهتان را بنویسید