طرفداران خیابان تاج گذاری، حرکت بعدی کیت گرین را بعد از “سرنخ چهره” می بینند، زیرا ستاره نظریه را تایید می کند
بینندگان برای اولین بار با کریستوفر «کیت» گرین آشنا شدند پس از اینکه برنی وینتر ماه گذشته پسر گمشده خود را ردیابی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید