طرفداران گلاستونبری می گویند که دوئت دوآ لیپا با مهمان غافلگیرکننده “آن چیزی بود که آنها نیاز داشتند”
"من هرگز در مورد آن ساکت نخواهم شد"

دیدگاهتان را بنویسید