دو نفر پس از کشف و ضبط حشیش به ارزش 1.25 میلیون یورو در کیلدر – آیریش تایمز دستگیر شدنددو مرد پس از کشف و ضبط حشیش به ارزش 1.25 میلیون یورو دستگیر شدند.

به عنوان بخشی از یک عملیات اطلاعاتی که توسط Gardaí و Revenue انجام شد، بعدازظهر پنجشنبه حشیش در منطقه آتی کو کیلدر کشف و ضبط شد.

گاردای 12000 یورو دیگر کوکائین مشکوک در جستجوی بعدی پیدا کرد.

دو مرد بین 20 تا 30 ساله توسط گاردای دستگیر شدند و در حال حاضر تحت مفاد بخش 2 قانون عدالت کیفری (قاچاق مواد مخدر) 1996 در بازداشتگاه گاردی در کو کیلدر نگهداری می شوند.

تحقیقات ادامه دارد.

دیدگاهتان را بنویسید