کارکنان مدرسه ابتدایی پس از خرابکاری تجهیزات مدرسه “دلشکسته” و “ویران” شده اند
مدرسه ابتدایی Meadowbank پس از آسیب رساندن به اموال مدرسه، دل شکسته است.

دیدگاهتان را بنویسید