پنج شرط PIP که بیشترین تقاضا را دارد، زیرا تعداد افرادی که تا 737 پوند در هر ماه دریافت می کنند به 3.5 میلیون نفر می رسد.
اکنون بیش از 3.5 میلیون نفر در بریتانیا ادعای پرداخت مستقل شخصی دارند

دیدگاهتان را بنویسید