"هر مخروطی را لگد می زدم": مسیر جنجالی دوچرخه سواری در یک جاده اصلی قطع شد
نصب آن چهار سال پیش جنجال برانگیخت

دیدگاهتان را بنویسید