سقف‌های در حال فروریختن، کابل‌های شل و راهروهای پر آب – تصاویری از بیمارستان استپینگ هیل که همه باید ببینند
به نظر می رسد که یک ورق به زمین پیچ می شود زیرا آب صفحات و سیم های متصل به تجهیزات پزشکی را خیس می کند.

دیدگاهتان را بنویسید