روسای شهرداری 20 میلیون پوند بودجه برای تغییر شهر می پذیرند
هیئت دولت برای تصویب آخرین پول آماده سرمایه گذاری تشکیل جلسه داد

دیدگاهتان را بنویسید