هرج و مرج در یوستون با مسافرانی که در قطارهایی با «تهویه مطبوع خراب» و خرابی سیگنال سرگردان شدند
قطارهای بین میدلندز و منچستر تحت تأثیر قرار گرفته اند

دیدگاهتان را بنویسید