طرفداران خیابان تاج گذاری می بینند که کلی نیلان دو سال پس از خروج پس از مشاهده «دوپلگنگر» «باز می گردد»
این شخصیت با بازی میلی گیبسون، آخرین بار در سال 2022 در ودرفیلد دیده شد – یا اینطور بینندگان ITV فکر می کردند.

دیدگاهتان را بنویسید