شهری در منچستر بزرگ که بیشترین افزایش هزینه پارکینگ را داشته است
شهرستان اولدهام بیشترین افزایش را در هزینه های پارکینگ خودرو در شمال غرب داشته است

دیدگاهتان را بنویسید