جشنواره بزرگ تکیلا و مکال اواخر امسال به منچستر می آید
در این رویداد کلیسای جامع منچستر به یک فضای بزرگ برای چشیدن ارواح تبدیل شده است

دیدگاهتان را بنویسید