آوانتی پس از ارتقاء 117 میلیون پوندی، “تجربه سفر بسیار بهبود یافته” را نوید می دهد
اپراتور زیر آتش 56 قطار را در بزرگترین نوسازی ناوگان بریتانیا ارتقا داده است.

دیدگاهتان را بنویسید