“من تا زمانی که او پیدا نشود نمی روم”: بریتانیایی که از خود گذشته است به دنبال یافتن جی اسلیتر در حالی که منطقه جستجوی جدید “خطرناک” خود را نشان می دهد، می رود.
"احمقانه به نظر نمی رسد که بگوییم او ممکن است اینجا گم شود… اگر کسی بدون آب یا تجربه به آنجا برود، هرگز بیرون نمی رود."

دیدگاهتان را بنویسید