روشل هیومز بسیار مغرور است زیرا اعتراف می کند که بخش جذاب کارش حمایت از شوهر ماروین است.
مجری این صبح همچنین خود را با یک ستاره مشهور واقعیت مقایسه کرد

دیدگاهتان را بنویسید