دزدان فرصت طلب در زندان برای "چندش آور" سرقت از صندوق صدقات مسجد
آن دو دو بار وارد معبد شدند

دیدگاهتان را بنویسید