جود ریوردان از خیابان تاج گذاری می گوید وقتی از صابون خبری دریافت می کند “خیلی سپاسگزار” است.
این بازیگر برای بینندگان صابون ITV برای نقش خود در نقش سم بلیکمن آشنا است، اما این تنها نقش او نیست که او برای آن شهرت پیدا کرده است.

دیدگاهتان را بنویسید