در دانشگاه منچستر، با نزدیک شدن به انتخابات، یک سوال اجتناب ناپذیر است
ما دولتی می خواهیم که به نظرات جوانان گوش دهد – آنها آینده این کشور هستند.

دیدگاهتان را بنویسید