امریس کوپر از خیابان تاج گذاری در میان فرقه های واقعی با پدرش تماس گرفت.
بازیگر نقش روآن کانلیف ​​در صابون ITV تجربه خودش را از تیپ روون از طریق والدین خودش دارد.

دیدگاهتان را بنویسید