هشدار رانندگان در صورت سوار شدن یک زنبور به خودرویشان با جریمه سنگینی روبرو خواهند شد
زنبورها می توانند حین رانندگی حواس پرتی قابل توجهی داشته باشند

دیدگاهتان را بنویسید