قطع اضطراری داروهای فشار خون به دلیل ترس از ایست قلبی
بیش از 100 داروی معیوب فراخوان شد زیرا می تواند باعث هیپرکالمی، ضربان قلب نامنظم و حتی ایست قلبی شود.

دیدگاهتان را بنویسید