هفت چیز که امروز به عنوان داوطلبان به جست و جوی گم شده جی اسلیتر پیوستند، یاد گرفتیم
این روز غیرقابل تصور دیگری برای خانواده جی بود، زیرا به نظر نمی رسید که هیچ مدرک دیگری که بتواند به یافتن کوچکترین آنها کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید